Consultatie Bekijk alles →

Stelling 1: Slimme manier voor effectieve vergroeningsresultaten

Thumbnail Image

Door   op  18 september 2012

Certificering is een slimme manier om effectiever vergroeningsresultaten te boeken. Er is ruimte voor particulier initiatief, maatregelen worden niet opgelegd.

Lees verder →

Stelling 2: Certificering is een taak voor marktpartijen

Thumbnail Image

Door   op  18 september 2012

Certificering is een taak voor marktpartijen, wat hen verifieerbare plussen in het schap oplevert. De overheid heeft daar geen rol.

Lees verder →

Stelling 3: Niet vasthouden aan drie vergroeningseisen

Thumbnail Image

Door   op  18 september 2012

Als de Europese Commissie vasthoudt aan haar uitgangspunt dat ook een certificaat minimaal de drie vergroeningsvoorwaarden moet bevatten, dan is de winst van certificering in dit kader te beperkt.

Lees verder →

Stelling 4: Effectief met nieuwe ketenverhoudingen

Door   op  18 september 2012

Certificering leidt niet tot verdere verduurzaming, want daarvoor zijn vooral nieuwe ketenverhoudingen nodig.

Lees verder →

Stelling 5: Certificering ondergraaft Level Playing Field.

Thumbnail Image

Door   op  18 september 2012

Kern van het Europees landbouwbeleid is het Level Playing Field. Certificering opent de deur voor nationaal beleid en dat kan het Level Playing Field ondergraven.

Lees verder →

Videoblog Bekijk alles →

Wiebren van Stralen (LTO) reageert op stelling 1

Thumbnail Image

Door   op  20 september 2012

“Certificaten stimuleren, regels doden initiatief” “LTO is voorstander van certificering als dat meer mogelijkheden biedt voor bedrijfsspecifieke maatregelen”, vertelt Wiebren van Stralen van LTO NL. “het is een minder strak jasje. Daarmee kun je mogelijkheden koppelen aan de keten of de markt.”

Lees verder →

Herman Doctors van Leeuwen (SMK) reageert op stelling 2

Thumbnail Image

Door   op  20 september 2012

“Die 7% is een middel, maar lijkt wel een doel op zich” Het gevaar bij overheidsbeleid is dat vaak gefocust wordt op middelvoorschriften, vindt Herman Docters van Leeuwen van SMK. “Ook die 7% ecologisch aandachtsgebied in de vergroeningseisen in het GLB is daar een voorbeeld van.

Lees verder →

Wouter de Jong (Boerenverstand) reageert op stelling 3

Thumbnail Image

Door   op  20 september 2012

“Formuleer doelen, maar stel geen middelen verplicht” Nu de EKO-boeren automatisch de vergroeningspremie krijgen, kijken diverse andere certificaten of ze ook zo’n status kunnen krijgen. Zo ook het Kringloopcertificaat (in de zuivel ook wel Kringloopkompas genoemd), een cijfermatig onderbouwde milieutoets met als doel de mineralenkringloop zo veel mogelijk te sluiten

Lees verder →

Christy Kool (Kruidenier groep BV) reageert op stelling 4

Thumbnail Image

Door   op  20 september 2012

“Biodiversiteitscertificering voor de hele keten” Een interessant initiatief in het licht van certificering in relatie tot vergroening in het GLB, is het project waar onder andere foodservicebedrijf Kruidenier en het NAJK bij betrokken zijn. Kruidenier is al enige jaren bezig met duurzaamheid, en biodiversiteit in het bijzonder.

Lees verder →

Hans Brand (EL&I) reageert op stelling 5

Thumbnail Image

Door   op  20 september 2012

“Certificaten als alternatief voor vergroeningseisen” Voor de vergroeningspremie in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft de Europese Commissie (EC) drie eisen op bedrijfsniveau voorgesteld: gewasdiversificatie op bouwland, instandhouding van blijvend grasland en 7% ecologisch aandachtsgebied op bouwland.

Lees verder →
  • Doel van deze consultatiewebsite

    Om voor een vergroeningsbetaling bovenop de basisbetaling in aanmerking te komen, zal de Europese Commissie aan boeren drie vergroeningseisen stellen. Deze betalingen komen na 2014 in de plaats van de huidige toeslagrechten.

    Een certificaat kan mogelijk als alternatief voor deze eisen gelden; als hiermee duidelijk is dat ook aan vergroening of verduurzaming wordt gewerkt. Het enige Europees erkende certificaat is dat van de biologische landbouw. Nederland pleit in Brussel voor erkenning van meer (nationale) certificaten.

    Op deze website heeft Netwerk Platteland een consultatie georganiseerd namens het ministerie van EL&I. De consultatieperiode is inmiddels afgelopen, u kunt niet meer reageren. U vindt hier een samenvatting van de resultaten van de consultatie en een reactie daarop van het ministerie.


    Bekijk de resultaten